Siirry pääsisältöön
""

Joulukuussa 2018 Lavaklubilla järjestetty avoin keskustelutilaisuus 100 ideaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi poiki kiitettävästi ideoita. Tilaisuudessa kymmenen osallistujista koostuvaa työryhmää laati ehdotuksia ja aloitteita, jotka ulottuvat ruohonjuuritason paikallistoimista kansainvälisen politiikan ja talouden sfääreihin. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Ideat, joita kertyi kaikkiaan 134, on seuraavassa jäsennelty väliotsikoin.

Mika Myllyaho

YKSILÖTASON VAIKUTTAMINEN

1. yksilöt ja kotitaloukset vahvemmin mukaan päästötalkoisiin
2. henkilökohtainen CO2-tili, joka palkitsee alhaisista päästöistä
3. kansalaispalkka, joka palkitsee alhaisista päästöistä
4. henkilökohtaiset, elinikäiset päästökiintiöt jokaiselle

POLITIIKKA JA TALOUS

5. ilmastobudjetointi ilmastovaikutusten arvioinnin pohjalta
6. poliittiset pakkotoimet: sakot, rangaistukset ilmastolle haitallisesta toiminnasta
7. uusiutuvien materiaalien käytölle verohelpotuksia
8. yrityksille verohelpotuksia hyvästä toiminnasta haittaverojen sijaan
9. kilometrikorvaukset autoille poistettava
10. ilmastoverotus
11. lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset, vrt. esim. tupakoinnin rajoittaminen
12. valtion pääomittama rahasto, joka sijoittaa vain ekologisesti kestäviin start-up-yrityksiin
13. yksityisille kansalaisille myös helppoja ”ilmastorahasto”-vaihtoehtoja pankeilta; ilmastovastuuta myös pankeille
14. Sijoittaminen ekologiseen elektroniikkaan, ruokaan, vaatteisiin, mattoihin jne.

Kunnianhimoa kansainväliseen päästöpolitiikkaan:
15. Suomi edelläkävijäksi ilmastoasioissa!
16. kansainväliseen yhteistyöhön panostettava enemmän
17. CO2-leikkaustavoitteet linjaan 1,5 °C / 2 °C -tavoitteen kanssa
18. kaikki teollisuuden alat mukaan kansainvälisiin päästöleikkauksiin
19. hiilivoimalat pannaan
20. tuet pois saastuttavalta teknologialta
21. tulevaisuudesta puhuttava nyt: negatiivisia ja positiivisia visioita maailmasta sadan vuoden kuluttua
22. kaikkivoipaista teknologiauskoa kyettävä tarkastelemaan kriittisesti

Muutoksia ja lisää avoimuutta demokraattiseen päätöksentekoon:
23. pieni-, keski- ja suurituloisille omat kiintiöt vaaleihin
24. poliitikkojen oma hiilijalanjälki julkiseksi
25. ongelmien ratkaisumallit nykyisessä ”etujärjestökeskeisessä” politiikassa korjattava
26. puoluetuki vain ilmastoasioita ajaville ‒ poliitikkojen otettava vastuu
27. tiede ja taide uuden tiedon tuottajina poliittisten päättäjien käyttöön

RAKENTAMINEN, ASUMINEN JA KOTIEN ENERGIATALOUS

28. kestävän julkisen rakentamisen kriteerit ‒ elinkaariajattelu hankintoihin
29. asunnot täytyy rakentaa kestämään monta sataa vuotta
30. kaupungit hiilinieluiksi, enemmän vihreyttä kaupunkeihin
31. kaavoitus uusiksi, pakolliset parkkipaikkamääräykset pois. tilalle esim. ”syötävät puistot” ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen
32. tyhjät toimistotilat asumiseen ja muuhun käyttöön ennen uusien rakennusten rakentamista
33. myös kerrostaloissa aurinkoenergian hyödyntäminen talon omaan käyttöön, ei yleiseen verkkoon
34. rakennusten lämpöeristämisen vaatimusten tiukentaminen koskien myös vanhoja rakennuksia
35. kierrätysmateriaalien käytön mahdollistaminen rakennustuotteissa
36. pienemmät asunnot
37. keinovalo laittomaksi
38. LED-valojen käyttäminen energian säästämiseksi
39. asumiseen vain kestävän kehityksen energiaratkaisuja ‒ ja tukea näihin siirtymiseen
40. asunto-osakeyhtiöiden päätösprosessi helpommaksi; 50 % enemmistö riittää; hallituksen päätös jos rahoitus löytyy
41. tuki hiilineutraaliin lämmitykseen siirtymisessä, myös haja-asutusaluilla
42. kodin energiaratkaisut kotitalousvähennysten keskiöön
43. rakentamisen ekologiset ratkaisut: materiaalit, tilat, lämmitys, lajittelu
44. kiertotalous; huonekalut yms. kierrätykseen
45. hiilivoiman käytön lopettaminen Helsingissä 2020 (vaikuttaa paljon asuntoihin)
46. maalämpö käyttöön; yhtenäiset säännöt poraukselle koko Suomeen
47. aurinkopaneelit: huoneistojen sähkö kiinteistöliittymien kautta, ei tarvita yhtä monta liittymää kuin asuntoa (ei arvonlisäveroa)
48. aurinkopaneelien akut ilmaiseksi
49. tukea kiinteistöjen lämmittämiseen lämpöpumpuilla

RUOKA SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUS

50. hiilineutraalit ruoat julkisiin hankintoihin määrääväksi tekijäksi
51. lihansyönnin vähentäminen reilulla siirtymäajalla; kasvissyönnin etuna myös kansanterveydelliset hyödyt
52. kouluruoka lähtökohtaisesti kasvisruoaksi
53. kestävä ruoka kouluihin ja muihin laitoksiin
54. keinoliha ruokakauppoihin
55. lähiruokaa! ‒ enemmän mahdollisuuksia ja tukea kaupunkiviljelylle
56. vertikaaliviljelmät kasvukeskuksien käyttämättömiin maanalaisiin tiloihin, esim. pommisuojiin
57. kaikki metsän ruoka-antimet käyttöön: hiilineutraalia lähiruokaa
58. hävikkiruoka käyttöön; ruokahävikin pienentäminen kotitalouksissa, kaupoissa ja yrityksissä
59. koulujen hävikkiruoan jakaminen oppilaille ilmaiseksi
60. ei palmuöljylle!
61. eläimet pois ruoantuotannosta, kasvisruokaa tilalle: lihan ja maidon tuotannolta tuet alas/pois
62. turpeelle täyskielto samaan aikaan kuin hiilelle
63. kiertotalouteen siirtyminen; samalla syntyisi uusia työpaikkoja ja uudenlaista liiketoimintaa
64. maataloustukien säätäminen uudelleen: tukea vain eettiselle tuotannolle
65. kotimaisten vihannesten ja hedelmien suosiminen kuljetusketjujen minimoimiseksi
66. pellot monipuolisimmiksi, jotta toimisivat hiilinieluina
67. maatalouspolitiikka tukemaan hiilensidontaa peltoihin
68. kannusteet metsien hiilensidontaan (metsänomistajille motivaatio olla hakkaamatta metsiään)
69. ”Ilmastometsä”: yhdistysmuotoiset metsät -suojelukonseptin laajentaminen
70. vastuullinen metsänhoito: metsien kaataminen sallitaan vain jos metsän uusiutuminen varmistetaan (globaalisti!); kaatolupa vrt. ympäristölupa
71. hiilinielujen hinnoittelu (bioenergiasuunnitelmien uudelleenarviointi)
72. Suomen kaivoslaki muutettava; valtausperiaate pois; kaivosvero
73. kasvatetaan puita; suojellaan olemassaolevia metsiä
74. kaikki maailman armeijat kasvattamaan hamppua!

LIIKENNE: KOHTI VÄHÄHIILISEN LIIKKUMISEN RATKAISUJA

75. ilmainen tai edullisempi joukkoliikenne; esim. alennetut lipunhinnat ruuhka-aikoina
76. etätyön progressiivinen verohelpotus perustuen potentiaaliseen työmatkaan
77. laivaliikenne toimimaan purjeilla ja aurinkovoimalla
78. lentoliikenne vahvemman verotuksen piiriin: lennot kalliimmiksi
79. kielto halpalennoille
80. lentoliikennetuen lakkautaminen/rajoittaminen
81. yksityisautoilun ja lentämisen rajoittaminen kaikin laillisin keinoin
82. pyöräilyn tukeminen
83. kotimaan matkailua suosittava
84. raideliikenteen suosiminen
85. raideliikenteeseen vain uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä
86. kaikki asuminen raideliikenteen varteen; jatkoyhteydet polkupyörällä
87. keskusta-alueelle pääsy vain sähköautoilla, kimppakyydeillä tai kestävillä kulkumuodoilla
88. raideliikenteeseen perustuva kaupunkiliikenne: pikaraitiotiet käyttöön laajasti
89. sovellus, jolla kaikki kyydit ja kuljetukset helppo yhdistää
90. sähköautoja yhteiskäyttöön esim. asunto-osakeyhtiöihin ja työpaikoille
91. autojen käyttövoima ekologisemmaksi: biokaasu tai uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähkö
92. auton käyttövero asuinpaikkaan sidonnaiseksi; tietullit julkisen liikenteen liitoskohtiin
93. autoliikenteen uudelleenarviointi; tukea fossiilittomille, esim. biokaasutankkausverkosto koko Suomeen, kaasuautoilta käyttövoimavero pois, liikennevirtojen tasaaminen, ajonopeuksien
94. joukkoliikenteen sähköistäminen päästöjen vähentämiseksi
95. post-fossiilinen aika lähtökohdaksi välittömästi; asia huomioitavat kaikessa infran suunnittelussa (rakentaminen, asuminen, liikenne)

TUOTTAMINEN JA KULUTTAMINEN

96. tuottajille tiukempi vastuu; sääntely esim. muovin käytölle
97. kertakäyttöiset astiat, aterimet ja käsipyyhepaperit pois käytöstä
98. pakolliset lajittelupisteet taloyhtiöihin ja yrityksiin
99. ilmaston kannalta haitallisten tuotteiden (esim. autojen) mainonnan regulointi
100. massakulutuksen suitsiminen; mainonnalta vaadittava ympäristövastuuta
101. kaikkiin tuotteisiin tuotannon CO2- päästöt ja muut ympäristövaikutukset näkyviin
102. kaikille tuotteille ja palveluille haittaverotus suhteessa ilmastovaikutuksiin
103. standardipakkaukset tuotteille, jotka voidaan käyttää uudelleen
104. tuotteille ja palveluille pakolliset materiaali- ja hiilijalanjälkimerkinnät
105. ”Climate disaster” / ”Climate-neutral” –sertifikaatit kaikkiin tuotteisiin pakolliseksi, samoin kuten tupakka-askeissa on pakolliset haittamerkinnät
106. kestävien tuotteiden tukeminen; tuotteiden muuttaminen palveluiksi siten, että myyjä vastaa tuotteen toimivuudesta sen ostamisen jälkeen
107. viranomaisille vastuu tiedottaa, miten ilmastoasiat huomioidaan heidän toiminnassaan
108. vaateteollisuudelle sakkoja vaatteiden polttamisesta
109. kaiken lähellä tuotetun tukeminen
110. kotimaiset tuotteet paremmin esille
111. vintage kunniaan

KOULUTUS JA YLEISEN TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

112. Kaikkiin kouluihin kiertotalous-strategiat, täytäntöönpanovelvoite ja valvonta. Palkkio hyvästä suorituksesta.
113. ilmastoasiat kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin läpileikkaavasti; oppikirjoihin ja opetukseen; ympäristötietoisuus koulujen opseihin ja päiväkotien vasuihin
114. väestönkasvun hillitseminen tyttöjen koulutuksen kautta
115. käsitteistön uudistaminen vastaamaan tilannetta, jossa olemme: ilmastonmuutos = ilmastokriisi!
116. tasapainon ja vaalimisen asenne; ei jatkuvalle kasvulle ja uuden ostamiselle
117. yleinen koulutuskampanja tietoisuuden lisäämiseksi
118. koulussa panostus yhteistyön, ei kilpailun opettamiseen ja tukemiseen
119. #metoon kaltaiset positiiviset imagokampanjat, esim. ”lennoton loppuelämä”; sitoutuminen toimiin -> julkinen tunnustus -> asennemuutos
120. lisää kierrätysvalistusta aikuisille
121. ympäristökoulutusta yrityksille
122. kierrätyksen tehostaminen ja helpottaminen
123. urheiluseurat mukaan ideoimaan omat toimenpiteet
124. työnantajat- ay-liike ja työmarkkinatoimijat mukaan ilmastotekoihin
125. hiilijalanjäljen laskeminen kansalaistaidoksi
126. tavaroiden kierrätys- ja lainauskeskukset (esim. kaupunginosittain)
127. Seppo Räty ilmastolähettilääksi!

KANSALAISOSALLISTUMINEN

128. joukkoistetaan päästötodistusten osto ja revitään ne julkisesti
129. kansalaisaloite, jossa ehdotetaan kaikki tarvittavat muutokset lainsäädäntöön ilmastonäkökulmasta, myös YK ja EU mukaan
130. Climate Aid ‒ kuin Live Aid, mutta ilmastonmuutosteemalla (muutakin aktivoivaa kuin raha)
131. kaikkiin teatteri-, konsertti- ym. lippuihin ”ilmastoeuro”, joka käytetään esim. hiilinielujen hankkimiseen tai ympäristöjärjestöjen muuhun ilmastovaikuttamiseen
132. vallataan ”osallistavat budjetit” ilmastoaloitteilla
133. ilmastokantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle/kanslerille, jossa esim. 100 000 ihmistä mukana (PL 20)
134. Konsertit, teatteriesitykset, joissa on paljon ihmisiä ”valtaamaan verkkokeskusteluja” ilmastoasioista. Esim. kestavakehitys.fi/seuranta, YK/EU-taso. Näin virallisille sivuille tulisi osallistumispiikkejä tasaiseen.